Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Pécsi Tudományegyetem Intézményi Szervezete –
FDSZ PTE. (Székhely: Pécs, 7622 Vasvári Pál u. 4.; e-mail: fdsz@pte.hu; telefon: 06-72-501-
500/12069)
A kezelt adatok köre
A kérdőívet kitöltő természetes személy neve, e-mail címe és telefonszáma, továbbá a Pécsi
Tudományegyetemen belüli munkahelye és munkahelyi beosztása. Ezen kívül az adatkezelő
kezeli mindazokat a válaszokat, amelyeket az érintett a kérdőív kitöltése során adott.
Az adatkezelés jogalapja
A kérdőív kitöltése során megadott adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásával, a
jelen tájékoztatás ismeretében történik. Ennek jogszabályi alapját az (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja jelenti, amely megengedi
az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést.
Az adatkezelés célja
Az érintettnek, vagyis a kérdőív kitöltőjének nevét, e-mail címét és telefonszámát, az
adatkezelő kizárólag kapcsolattartási célra használja. Ezeket az adatokat az adatkezelő nem
kapcsolja össze a kérdőívre adott válaszokkal, és a kérdőív kiértékelése során nem hozza
nyilvánosságra.
A kérdőív kiértékelése kizárólag személyes adatoktól függetlenül, összesített statisztikai
adatok vizsgálatával és értékelésével történik. A kérdőív eredményeit az adatkezelő kizárólag
összesített statisztikai adatok formájában hozza nyilvánosságra.
Az adatkezelő a kezelésbe adott személyes adatokat a fentiektől eltérő célra nem használja,
ezeket bizalmasan kezeli és nem teszi más számára hozzáférhetővé.
Az adatkezelés időtartama
Amennyiben az érintett hozzájárult ahhoz, hogy az adatkezelő az adatait kapcsolatfelvételi
vagy kapcsolattartási célra használja, az adatok kezelése és tárolása mindaddig folyamatos,
amíg az érintett erről másként nem rendelkezik, vagyis amíg hozzájárulását vissza nem vonja.
Az érintett hozzájárulását az fdsz@pte.hu e-mail címre küldött levelében bármikor
visszavonhatja.
Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
Az érintett által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő azon munkatársai
férhetnek hozzá, akik a kérdőív összeállítását és kiértékelését végzik, továbbá azok, akik az
FDSZ PTE-n belül a tagokkal, illetve érdeklődőkkel való kapcsolatfelvételért és
kapcsolattartásért felelősek. Nevezett személyek az adatokhoz kizárólag megjelölt feladataik
ellátása érdekében férhetnek hozzá.
Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. A törvényben előírt,
kötelező adattovábbítások esetén az FDSZ PTE az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt
minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás
jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.
Az érintett jogai
1. Hozzáférés
Személyes adatai kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30
napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Mindezeket a jogait az adatkezelő csak az érintett
előzetes azonosítását követően tudja biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel
összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be az FDSZ PTE valamely elérhetőségén
(7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.; fdsz@pte.hu; 06-72-501-500/12069). Készüljön fel rá, hogy
jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.
2. Helyesbítés és törlés
Az érintett írásban bármikor kérheti a megadott adatai módosítását, illetve törlését. Ezirányú
igényét az fdsz@pte.hu e-mail küldött levelében jelezheti.
Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül
visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az
adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az emailen
kért adattörlésre az adatkezelő a kifogás megérkezésétől számított lehető legrövidebb
időn, de legfeljebb három héten belül válaszol.
3. Tiltakozás
Az érintett az FDSZ PTE megadott elérhetőségein keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha
álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatát az jelen adatkezelési tájékoztatóban
megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.
Ebben az esetben adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
4. Az adatok hordozhatósága
Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Az
adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.
Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelő székhelyén tárolja. Az
Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az
érintett személyes adatait védje a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan
megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról,
hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy
számára.
Jogérvényesítési lehetőségek
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az FDSZ PTE a személyes adatainak kezelése során
megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben
soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó
lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye
szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszéket megkeresheti az alábbi oldalon:
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso.
Kérjük az érintetteket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az FDSZ PTE megsértette a személyes
adatok védelméhez fűződő jogukat, vegyék fel a kapcsolatot a szervezettel, hogy az esetleges
sérelmet orvosolhassuk.